محصولات سازه نوین JK system کاربردها راه و ترابری
فرستادن به ایمیل چاپ

راه سازی و مرمت کناره جاده ها

با استفاده از محصولات JK در احداث جاده ها ، کلیه نقاط ضعف اجرایی از جمله ایجاد درز و شکاف و نشست سطوح به حداقل خواهد رسید .

نمونه پروژه :  بزرگراه تورینو - ساوونا >> ایتالیا
 زیرسازی بزرگراه از استرل به نیس

شبکه های اجتماعی